CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 

W PROGRAMIE WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY.

 

 

 

            Styl życia współczesnych dzieci charakteryzuje się :

 

Wszystko to powoduje że istnieje szereg potrzeb rozwojowo zdrowotnych współczesnych dzieci wśród których wymienić należy:

·        potrzebę regularnej i aktywnej oraz w miarę intensywnej działalności ruchowej

·        potrzebę hartowania i adaptacji do coraz trudniejszych warunków

·        potrzebę częstego kontaktu z naturą we wszystkich porach roku

·        potrzebę witamin i mikroelementów

·        potrzebę zachowania proporcji pomiędzy energią  spożytkowaną a wydatkowaną

·        potrzebę regulacji procesów psychicznych ( z udziałem rodziców , nauczycieli w organizacji relaksu, odpoczynku, zabawy, pewnych form terapii)

·        potrzeba odnowy biologicznej w postaci czynnego odpoczynku z udziałem różnych czynników klimatycznych i higienicznych

·        potrzeba wspomagania mechanizmów obronnych.

 

Biorąc pod uwagę powyższe potrzeby celami kształcenia i wychowania w programie współczesnej szkoły będą :

 

System celów kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej w szkole można zhierarchizować nadając im następujące rangi :

NACZELNY CEL – cel o najwyższym stopniu uogólnienia realizowany w czasie całego pobytu ucznia w szkole.

CELE ETAPOWE –

·        Cele w okresach rozwoju osobniczego

·        Cele wychowania w kulturze fizycznej (w okresie szkolnym)

-         cele w klasach I – III

-         cele w klasach IV – VI

-         cele w klasach gimnazjalnych

-         cele w klasach ponad gimnazjalnych

·        Cele wychowania w kulturze fizycznej w poszczególnych klasach szkolnych według planu opracowanego przez nauczyciela

       CELE OPERACYJNE – cele kształcenia i wychowania dotyczące konkretnych działań praktycznych (zadań) realizowane za pomocą odpowiednich metod i środków dydaktyczno-wychowawczych

 

            Naczelnym celem jest postawa wobec kultury fizycznej i sposoby jej kształtowania  np. poprzez :

-   Zapoznanie z wartością postawy i jej możliwie pełnej akceptacji intelektualnej

-   Nastawienia na czynne realizowanie wartości, czyli doskonalenie się

-   Kształtowanie nastawienia na samorealizację.

 

 

Cele kształcenia w kulturze fizycznej obejmują :

SPRAWNOŚĆ :

-         Wszechstronny rozwój sprawności władania własnym ciałem

-         Rozwój wszystkich cech sprawności fizycznej ( cech motorycznych)

-         Rozwój wydolności funkcjonalnej organizmu

WIEDZĘ :

-         o organizmie ludzkim i jego aktywnych potrzebach rozwojowych

-       o wpływie środowiska na organizm ludzki i sposobach przeciwdziałania negatywnym jego skutkom

-      o motoryczności człowieka oraz warunkach i sposobach jej  rozwijania

-      o kształtowaniu sprawności i wydolności fizycznej człowieka

-      o sposobach kontroli osobistej  sprawności i wydolności fizycznej

-      z zakresu higieny osobistej i ogólnej

-      z zakresu profilaktyki i korekcji wad postawy

-      z zakresu żywienia i dietetyki

-      z zakresu higieny pracy i wypoczynku

-      z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy

-      z zakresu ochrony współćwiczącego i samoochrony

-      na temat  społeczno- wychowawczej funkcji aktywności ruchowej w celu przygotowania do rekreacji

-     na temat organizacji oraz przepisów zawodów i imprez sportowych

-     związanej  z kulturą uczestnictwa jako : sportowiec i kibic

-     na temat organizacji i struktury organizacji i instytucji dotyczących kultury fizycznej        i zdrowia

-     na temat historii kultury fizycznej w Polsce i na świecie

 

UMIEJĘTNOŚCI:

          -samodzielnego, praktycznego wprowadzania w życie wiedzy zdobytej na temat kultury   fizycznej

          - twórczego rozwijania form działania w zakresie kultury fizycznej.

 

NAWYKÓW :

          - opanowania podstawowych technik działania ruchowego użytecznych dla osiągnięcia celów naczelnych

           - przyswojenia nawyków dbałości o zdrowie , sprawność i higienę własnego ciała

           - integrowanie nawyków ogólno kulturowych z działalnością w zakresie kultury fizycznej

 

INTELIGENCJI I UZDOLNIEJ

           - stymulowanie rozwoju inteligencji i uzdolnień przez różnorodne , specyficzne dla kultury fizycznej działania zapewniające optymalne funkcjonowanie organizmu jako materialnego podłoża funkcji psychicznych i uzdolnień

            - stymulowanie rozwoju inteligencji i uzdolnień przez stwarzanie różnorodnych , właściwych dla kultury fizycznej sytuacji problemowych i samodzielne ich rozwiązywanie przez uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura :

W.Pańczyk  -  „Zielona recepta”

J.Bielski      -   „Życie jest ruchem”

S. Strzyżewski – „Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej”

 

 

 

 

                                                              OPRACOWANIE :  Wiesława  Walkowicz