LEKCJA  WYCHOWAWCZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          OPRACOWAŁA

                                                                 MGR AGNIESZKA JASTROWSKA

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

W

ZESPOLE SZKÓŁ

PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

W INOWROCŁAWIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT:  Kontrakt  wychowawcy z uczniami.

PROWADZĄCY: mgr Agnieszka Jastrowska

 

 

CELE:

-         określenie relacji między wychowawcą i uczniami,

-        określenie obustronnego zobowiązania do przestrzegania norm i nakazów zawartych w umowie,

-        sprecyzowanie jasnych reguł postępowania,

-        określenie zasad wypowiadania się na lekcji wychowawczej,

-        określenie oczekiwań wychowawcy w stosunku do uczniów,

-        określenie oczekiwań uczniów w stosunku do wychowawcy,

 

WIADOMOŚCI:

-        definicja lekcji wychowawczej,

-        definicja wychowawcy,

-        definicja kontraktu,

-        zasady tworzenia kontraktu,

-        definicja tolerancji,

-        definicja akceptacji,

 

UMIEJETNOŚCI:

-        krytycznego myślenia,

-        konstruowania zasad postępowania,

-        logicznego myślenia: syntezy, analizy, uogólniania,

-        samodzielnej pracy,

-        formułowania i wypowiadania jasnych wypowiedzi,

 

POMOCE DYDAKTYCZNE:

-        arkusz papieru,

-        flamastry,

-        tablica,

-        kolorowa kreda,

-        taśma klejąca,

-        kartki papieru,

-        literatura: Encyklopedia, Słownik

METODY:

-        wykład,

-        pogadanka,

-        „burza mózgów”,

 

FORMA:

-        indywidualna,

-        zbiorowa jednolita,

 

PRZEBIEG LEKCJI:

 

I.     Czynności organizacyjne.

1.   Sprawdzenie obecności.

2.   Usprawiedliwienie nieobecności.

3.   Omówienie bieżących spraw klasy.

 

II.  Wprowadzenie.

1.   Przedstawienie definicji lekcji wychowawczej, wychowawcy, kontraktu, tolerancji, akceptacji.

2.   Określenie na podstawie definicji zasad tworzenia kontraktu.

3.   Zapisanie na arkuszu papieru najważniejszych cech lekcji wychowawczej, pozytywnych oraz negatywnych na podstawie przygotowanych przez uczniów w domu refleksji dotyczących lekcji wychowawczych.

 

III.           Realizacja tematu.

1.   Tworzenie kontraktu.

 Uczniowie podają propozycje reguł, które mają obowiązywać

  Na lekcjach wychowawczych. Po krótkiej dyskusji i

 weryfikacji uczniowie zapisują zasady na arkuszu

 papieru w  postaci krótkich i precyzyjnych sformułowań

 związanych z  zachowaniem oraz postępowaniem.

 

 

 

KONTRAKT 

 

 

ZOBOWIĄZANIA 

UCZNIA

ZOBOWIĄZANIA WYCHOWAWCY

1.    Uczeń nieobecności w szkole powinien usprawiedliwić najpóźniej w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły przedstawiając zwolnienie od rodziców wpisane do dzienniczka lub zwolnienie lekarskie.

 

1.    Wychowawca usprawiedliwia nieobecności na podstawie pisemnych usprawiedliwień o lekarza lub w dzienniczku od rodziców.

 

2.    Uczeń w czasie lekcji i przerw między zajęciami nie może opuszczać terenu szkoły

 

2.    Wychowawca może zwolnić ucznia z lekcji na podstawie pisemnego zwolnienia od szkolnej pielęgniarki lub pisemnego zwolnienia, wpisanego do dzienniczka przez rodziców.

 

3.    Uczeń na terenie szkoły zawsze powinien mieć przy sobie identyfikator  ( przypięty do wierzchniej odzieży ).

 

 

4.    Uczeń na terenie szkoły pod żadnym pozorem nie może palić papierosów, pić alkoholu i zażywać narkotyków

 

 

5.    Uczeń na teren szkoły nie może wnosić alkoholu, papierosów i narkotyków.

 

 

6.    Uczniowie i rodzice na miesiąc przed klasyfikacją semestralną (końcowo roczną) muszą być powiadomieni o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej. Informacje taką po uprzedniej konsultacji z pozostałymi nauczycielami przekazuje w formie pisemnej wychowawca.

 

6.    Wychowawca na miesiąc przed klasyfikacją semestralną (końcowo roczną) konsultuje z pozostałymi nauczycielami przewidywane oceny i pisemnie informuje rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

 

7.    Uczeń powinien brać udział w akcjach indywidualnych, grupowych, klasowych, szkolnych, organizowanych na rzecz szkoły i środowiska. Udział i praca w danych akcjach jest dobrowolna .

 

7.    Wychowawca organizuje i umożliwia uczniom udział w różnych akcjach organizowanych na rzecz szkoły i środowiska premiując wykonaną pracę zgodnie z SSO.

 

8.    Uczeń ma prawo do bezpiecznego zdobywania wiedzy oraz umiejętności związanych z zawodem.

 

 

9.    Uczeń ma prawo uczestniczyć w różnych formach rekreacji organizowanych przez szkołę np.: wyjście do kina, teatru, muzeum, wycieczki, biwaki, koncerty,

 

9.Wychowawca organizuje i umożliwia uczniom udział w różnych formach rekreacjach.

 

 

10.Uczeń może nie wykonywać poleceń nauczyciela, które mogą zagrozić jego życiu lub narazić go na kalectwo.

 

10.Wychowawca nie zleca uczniom wykonania prac nie zgodnych z zasadami BHP

 

11.Uczeń powinien być punktualny.

 

11.Wychowawca powinien być punktualny.

 

 

12.Uczeń wypowiada się w swoim własnym imieniu.

 

12.     Wychowawca wysłuchuje wypowiedzi wszystkich uczniów

 

13. Uczeń nie przerywa wypowiedzi wychowawcy i swoich kolegów.

 

 

 

14.Uczeń na terenie szkoły a także po za nią odnosi się z szacunkiem do nauczycieli.

 

 

15.Uczeń na terenie szkoły nie przejawia agresji w stosunku do swoich kolegów .

 

 

Tworzymy miłą i ciepłą atmosferę
Nie śmiejemy się z wypowiedzi innych
Proponujemy ciekawe tematy
Rozmawiamy o tym co nas interesuje
Konflikty rozwiązujemy na bieżąco
Dochowujemy tajemnicy

Tworzymy atmosferę zaufania i życzliwości